Privatlivspolitik for DcH Svenstrup

23. maj 2018

DcH Svenstrups dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

DcH Svenstrup er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Lokalforeningsformand, Marianne Hansen

Adresse: Svenstrupholm 39, 9230 Svenstrup

CVR: 32865720

Telefonnr.: 26140260

Mail: marianne@dch-svenstrup.dk

Website: www.dch-svenstrup.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsoplysninger:

- Almindelige personoplysninger:

o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse og resultater

2) Oplysninger om frivillige:

- Almindelige personoplysninger:

o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse

o Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

o Konkurrenceresultater

- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

o CPR nummer

o Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

o Oplysninger om karantæner og disciplinærsager

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

· Offentlige myndigheder, f.eks nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn og indhentning af oplysninger ifm. børneattester

· Landsforeningen DcH, f.eks. oplysninger om konkurrencedeltagelse, karantæner, disciplinærsager og kursusdeltagelse

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

· Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

· At det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig

· Behandling efter lovkrav

· Behandling med samtykke

Formålene:

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:

· Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

· Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

· Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

· Levering af varer og ydelser du har bestilt

· Administration af din relation til os

2) Formål med behandling af oplysninger på frivillige:

· Håndtering af frivilliges hverv og pligter i foreningen

· Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser

· Opfyldelse af lovkrav

· Udbetaling af, godtgørelser, refusioner og lignende

· Administration af din relation til os.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

· Udøvelse af foreningsaktivitet, herunder udfærdigelse af deltagerlister, interne resultatlister m.v.

· Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

· Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

· Afholdelse af sociale arrangementer, samt andre aktiviteter

· Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

· Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til landsforeningen, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med foreningsaktivitet

· Da foreningen er medlem af landsforeningen DcH, sker der videregivelse af oplysninger om frivillige og instruktører til disse, for at frivillige og instruktører kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra kreds og landsforeningen

· Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

· Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene

· Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der ikke er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med foreningsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

· Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Frivillige:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

· Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter dit virke er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer og frivillige til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

Retten til indsigt i egne personoplysninger

Retten til berigtigelse

Retten til sletning

Retten til begrænsning af behandling

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Nyheder

Sponsorer